PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU

KLIKNIJ I DOFINANSUJ POMOC
WEŹ UDZIAŁ W PMM AKCJA SOS
Wpłać dowolną kwotę na JordaniaI

Gala 20 lat PMMM

Jordania I

Jordania I

Od sierpnia 2017 r. Polska Misja Medyczna wspiera ośrodek zdrowia w Zarqa w Jordanii. Dzięki codziennej pracy lekarzy i pielęgniarek w 2017 r. 3314 osób zostało objętych bezpłatną opieką medyczną: 2465 kobiet i dziewcząt oraz 849 chłopców. Ponadto 64 pacjentów, którzy wymagali specjalistycznej opieki medycznej, zostało skierowanych do wyspecjalizowanych placówek medycznych. Dzieci otoczone zostały opieką pediatryczną, a dziewczęta i kobiety–ginekologiczną i okołoporodową. Ośrodek zdrowia w Zarqa zaopatrzony został w lekarstwa oraz artykuły medyczne i laboratoryjne, niezbędne do jego bieżącej pracy. Każdy pacjent po otrzymaniu recepty mógł odebrać darmowe lekarstwa. Zostało także zakupione mobilne ambulatorium wyposażone w mobilny ultrasonograf i monitor płodu, który umożliwi wizyty przedporodowe w domu pacjentów. Personel ośrodka zdrowia w Zarqa został przeszkolonych z zakresu opieki medycznej nad matką, noworodkiem i dzieckiem.

Od stycznia 2018 r. Polska Misja Medyczna kontynuuje działania w Zarqa. Partnerem projektu jest Terre Des Hommes Italy. 70% beneficjentów stanowić będą uchodźcy i osoby wewnętrznie przesiedlone, 30% ludność lokalna.

Cele projektu:
- poprawa jakości i dostępu do podstawowej opieki medycznej,
- wzmacnianie odporności zdrowotnej,
- poprawa warunków higienicznych,
- wsparcie dla krajowego systemu opieki zdrowotnej dla społeczności lokalnej, osób przesiedlonych i uchodźców syryjskich w guberni Zarqa w Jordanii.

W ramach projektu zatrudniony zostanie koordynator ośrodka zdrowia, który będzie odpowiedzialny za pracę personelu medycznego i farmaceuty oraz pozostałego personelu: opiekunów społecznych, syryjskich i jordańskich pomocników oraz promotorów medycznych. Pracownicy medyczni i opiekunowie społeczni będą pracować w ośrodku zdrowia pięć dni w tygodniu. Projekt w zakresie pomocy medycznej obejmie opiekę ginekologiczną i okołoporodową dla dziewcząt i kobiet oraz leczenie pediatryczne dzieci. Pacjenci wymagający specjalistycznego leczenia otrzymają skierowania do wyspecjalizowanych placówek medycznych.

Zatrudnieni zostaną również opiekunowie społeczni i promotorzy medyczni, których zadaniem będzie zachęcanie rodzin, mieszkających na odległych terenach, do odwiedzenia ośrodka zdrowia oraz monitorowanie ich bieżących potrzeb.

PMM uruchomi również mobilne ambulatorium z pełnym wyposażeniem, które obejmie opieką osoby mieszkające na terenach odległych, źle skomunikowanych oraz osoby niepełnosprawne. Jego personel będzie się składał z lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki, promotora medycznego i kierowcy.

Kierownictwo, personel medyczny i niemedyczny ośrodka zdrowia i mobilnego ambulatorium oraz promotorzy medyczni (łącznie 45 osób) zostaną przeszkoleni w zakresie zdrowia matki i noworodka, w tym przez lekarza ginekologa-położnika i lekarza pediatrę z Polski.

W ośrodku odbędzie się 8 dni otwartych, w czasie których mieszkańcy guberni Zarqa skorzystają z bezpłatnych badań i konsultacji oraz wezmą udział w czterech spotkaniach promocyjnych na temat karmienia piersią, żywienia, higieny i metod planowania rodziny. Spotkania przeprowadzą promotorzy medyczni.

Jordania_01 (Jordania I) Jordania_02 (Jordania I) Jordania_03 (Jordania I) Jordania_04 (Jordania I) Jordania_05 (Jordania I) Jordania_06 (Jordania I) Jordania_07 (Jordania I) Jordania_08 (Jordania I)

Partnerzy projektu

Projekt „Wsparcie podstawowej opieki medycznej, opieki nad matką, noworodkiem i dzieckiem oraz poprawa warunków higienicznych dla społeczności lokalnej, osób przesiedlonych i uchodźców syryjskich w guberni Zarqa w Jordanii” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.